Pravilnik o bezbednosti dece

Collection of predefined components to use on your site
 •             Na osnovu Statuta Predškolske ustanove „Habiba Stočević“ iz Tutina, br.19-6 od 28.02.2018.godine, Upravni odbor Predškolske ustanove ”Habiba Stočević” iz Tutina, doneo je

  P R A V I L N I K

  O MERAMA, NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI DECE 

  U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

  “Habiba Stočević” iz Tutina

   I OPŠTE ODREDBE

   Član 1.

              Ovim pravilnikom utvrđuju se mere, način i postupak zaštite i bezbednosti dece  u Predškolskoj ustanovi „Habiba Stočević“ iz Tutina za vreme ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje ustanova u saradnji sa nadležnim organom jedinice lokalne samouprave.

              Ustanova je dužna da sprovodi mere iz stava 1. ovog člana.

  Član 2.

              Ustanova je dužna da sprovodi mere zaštite i bezbednosti dece u saradnji sa roditeljima, lokalnom samoupravom i nadležnim organima državne uprave.

              U budžetu jedinice lokalne samouprave obezbeđuju se sredstva za zaštitu i bezbednost dece u skladu sa propisanim merama.

  Član 3.

              Zaštita i bezbednost dece ostvaruje se:

  zabranom aktivnosti kojima se ugrožavaju, omalovažavaju i diskriminišu grupe i pojedinci po osnovu rasne, nacionalne, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičke ili psihičke konstitucije, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, kao i podsticanja takvih aktivnosti;

  1. zabranom fizičkog nasilja i vređanja ličnosti dece;
  2. stvaranjem materijalnih i tehničkih uslova kojima se sprečavaju i onemogućavaju aktivnosti ili pojave koje mogu da ugroze bezbednost dece.

  Član 4.

               Zaštita i bezbednost dece ostvaruje se kroz:

   

  1. fizičku zaštitu i bezbednost;
  2. zdravstveno-higijensku zaštitu i bezbednost dece;
  3. mentalno-higijensku zaštitu i bezbednost dece.

   

  II  FIZIČKA ZAŠTITA I BEZBEDNOST DECE

  Član 5.

              Ustanova je dužna da obezbedi fizičku zaštitu i bezbednost dece za vreme ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada u ustanovi, dvorištu, kao i za vreme drugih aktivnosti koje organizuje ustanova u saradnji sa nadležnim organom jedinice lokalne samouprave.

              Ustanova preduzima mere prevencije, edukacije i informisanja dece, roditelja i obaveštava nadležne organe i sarađuje sa njima u cilju sprečavanja ugrožavanja fizičkog i psihičkog integriteta dece u ustanovi i okolini.

  Član 6.

              Ustanova je dužna da za vreme vaspitno-obrazovnog rada i drugih aktivnosti u ustanovi i dvorištu ustanove organizuje, po potrebi, dežurstvo vaspitača i tehničkog osoblja.

              Za vreme izvođenja vaspitno-obrazovnih aktivnosti u dvorištu ustanove, radne prostorije moraju biti zaključane.

  Član. 7.

              Fizička zaštita i bezbednost se ostvaruje kroz:

   kontrolu bezbednosti samog objekta pre prijema dece;

  1. kontrolu dvorišta ustanove;
  2. kontrolu ulaska i izlaska iz ustanove;
  3. preuzimanje dece u ustanovu od roditelja ili lica ovlašćenih od roditelja, kao i predavanje istih prilikom preuzimanja dece;
  4. obavezu vaspitača i medicinskih sestara da stalno budu u grupi sa decom;
  5. kontrolu i ispravnost elektro, vodovodnih i drugih instalacija i uređaja;
  6. zaštitu u slučaju požara, poplave i drugih elementarnih nepogoda;
  7. prvu pomoć;
  8. zaštitu za vreme priredbi, maskenbala i drugih javnih okupljanja;
  9. zaštitu za vreme organizovanja aktivnosti van ustanove;
  10. zaštitu dece u saobraćaju;
  11. preduzimanje drugih mera u cilju ostvarivanja fizičke zaštite i bezbednosti dece.

  Kontrola bezbednosti samog objekta

   Član 8.

               Domar ustanove je dužan da redovno prati i otklanja nedostatke na objektu, kao i u samom objektu ustanove.

              Rekviziti u dvorištu ustanove moraju se održavati u ispravnom stanju.

              Pre početka radne godine, domar proverava stanje sprava u dvorištu i dužan je da obavesti direktora ili sekretara ustanove o eventualnim nedostacima.

  Član 9.

               Ustanova je dužna da obezbedi materijalnu i tehničku ispravnost objekta i opreme (elektro instalacije, instalacije za protivpožarnu zaštitu, postrojenje grejanja, gromobransku instalaciju, staklene površine, sanitarne instalacije, vrata, prozore, šahtove i dr.), kako bi se obezbedila fizička zaštita dece.

              Sve nedostatke i neispravnost opreme ustanova je dužna da odmah otkloni, a ako nije u mogućnosti, dužna je da se obrati nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno osnivaču.

              Navedena oprema mora biti u skladu sa standardima i mora se koristiti prema uputstvima za njihovu upotrebu.

  Član 10.

              Pomoćno-tehničko osoblje je dužno da vrši stalnu kontrolu u hodnicima, mokrim čvorovima i drugim prostorijama i u dvorištu.

              Sve uočene nedostatke i pojave koje mogu da ugroze bezbednost dece treba da otklone, odnosno prijave domaru vrtića, odnosno upravi vrtića ili drugim nadležnim organima.

              Domar je dužan da svakodnevno pregleda stanje toplovodnih uređaja i instalacija i da uočene nedostatke otkloni, a ukoliko nije u stanju da ih sam otkloni, dužan je da obavesti direktora ili sekretara ustanove.

  1. Kontrola dvorišta

   Član 11.

               U vremenu od 05.30 do 22.00 časa zabranjen je ulazak i boravak u dvorištu ustanove drugim licima osim dece, roditelja dece i zaposlenih u vrtiću.

  Član 12.

              Domar i pomoćno-tehničko osoblje je dužno da redovno održava dvorište.

    Član 13.

               Strogo je zabranjeno ulaziti prevoznim sredstvima u dvorište ustanove, osim putničkog automobila koji snabdeva svakodnevne potrebe vrtića, i u izuzetnim slučajevima.

              U dvorištu ustanove je zabranjeno voziti bicikle i motocikle.

  Kontrola ulaska i izlaska iz ustanove

   Član 14.

              Tehničko osoblje vrši kontrolu ulaska u ustanovu i po potrebi zaključava i otključava vrata.

              Ulazak u zgradu i dvorište dozvoljen je samo deci, njihovim roditeljima i zaposlenima.

              Sva druga lica koja ulaze moraju se javiti direktoru ili nekom od zaposlenih.

              U vremenu od 22.00 do 05.30 narednog dana, ulazak u ustanovu je zabranjen, sem u izuzetnim slučajevima, po odobrenju direktora ustanove.

              U slučaju bilo kakvih problema u vanrednom vremenu, domar preduzima potrebne mere za rešavanje istih, obaveštava direktora ili sekretara, a po potrebi i nadležnu dežurnu službu Policijske uprave u Tutinu.

  Član 15.

              Strogo je zabranjeno unošenje oružja, oruđa i drugih sredstava kojima se može ugroziti bezbednost i život dece i osoblja ustanove, odnosno naneti šteta.

              Ovlašćena lica mogu unositi oružje u skladu sa pravilima njihove službe.

   Član 16.

              Deci je zabranjeno da bez vaspitača ili roditelja izlaze iz dvorišta ustanove.

  1. Kontrola i ispravnost elektro, vodovodnih i drugih instalacija i uređaja

  Član 17.

               Domar je dužan da svakog dana na početku rada izvrši pregled svih prostorija i uveri se u ispravnost instalacija i postojanje uslova za nesmetan rad.

              Ukoliko pomoćni radnici primete neke nepravilnosti dužan je da ih otkloni, a ako nije u mogućnosti da to sam uradi, da odmah obavesti direktora ili sekretara ustanove.

  Član 18.

               Spremačica je dužna da posle završenog rada obiđe sve prostorije i u njima otkloni eventualne opasnosti koje bi mogle da prouzrokuju požar, eksploziju ili neku drugu nesreću (isključi elektro-uređaje, ukloni zapaljive tečnosti i drugi lako zapaljivi materijal i sl.).

  Član 19.

              U ustanovi se mora obezbediti optimalna temperatura , min. 19 stepeni celzijusa. 

              Domar je dužan da proverava grejanje i u slučaju kvara na tim instalacijama da isti što pre otkloni.

  Član 20.

              U ustanovi se mora obezbediti  adekvatno osvetljenje.

              Prozori se moraju redovno čistiti, a domar je dužan da redovno menja pregorele neonske cevi.

  1. Zaštita u slučaju požara , poplave i drugih elementarnih nepogoda

  Član 21.

              Ustanova  redovno vrši obuku  i proveru znanja iz oblasti zaštite od požara za sve   zaposlene u ustanovi u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

              Vaspitači će najmanje jednom u toku godine upoznati decu-predškolce o ponašanju u slučaju elementarnih nepogoda.

  Član 22.

               Domar je dužan da se stara o ispravnosti i upotrebljivosti vatrogasne opreme kojom raspolaže ustanova, da se stara da se ista nalazi uvek na određenim mestima i da se o tome vodi pisana evidencija.

              Nadležne službe su dužne da redovno vrše servisiranje sredstava, uređaja i instalacija za zaštitu od požara i vode evidenciju o tome.

  Član 23.

                Ustanova je dužna da vrši kontrolu i ispitivanje gromobranske instalacije u skladu sa propisanim normama.

               U cilju protivpožarne zaštite ustanova je dužna da u potpunosti primenjuje Pavilnik o protivpožarnoj zaštiti.

  1. Prva pomoć

   Član 24.

              Ustanova je dužna da obezbedi sredstva za ukazivanje prve pomoći u slučaju povrede dece i zaposlenih.

              Kompleti za pružanje prve pomoći treba da se nalaze u radnoj sobi medicinskih sestara, odnosno radnoj sobi saradnika za kontrolu hrane i higijene.

              Za sadržaje kompleta zadužene su medicinske sestre i dužne su da o utrošku materijala obaveštavaju direktora,  radi dopune.

  Član 25.

              U kompletu  za pružanje prve pomoći mora se uvek nalaziti sledeći sanitetski materijal:

  – 2 komada flastera-zavoja,

  – 5 manjih i 5 većih sterilnih prvih ( zaštitnih ) zavoja,

  – 4 komada zavoja dužine 5m, širine 8 cm,

  – 3 paketića bele vate po 10 grama i 1 paket proste vate od 100 grama,

  – 1 makaze za rezanje zavoja  sa zavrnutom glavicom,

  –  sprej    „enbecin

  –  alkohol i jod.

  1. Zaštita za vreme priredbi, maskenbala i drugih javnih okupljanja

   Član 26.

              Ustanova je dužna da svako organizovanje priredbi, maskenbala, zabave, proslava ili sličnog okupljanja većeg broja dece i roditelja  u ustanovi prijavi Policijskoj upravi u Tutinu, sa obaveštenjem o datumu održavanja i vremenu trajanja i da obezbedi dežurstvo vaspitnog i tehničkog osoblja.

  1. Zaštita za vreme organizovanja aktivnosti van ustanove

   Član 27.

               Ustanova je dužna da za vreme izvođenja vaspitno-obrazovnog rada i drugih aktivnosti van svog sedišta primenjuje mere radi zaštite i bezbednosti dece kojima se obezbeđuje fizička, zdravstvena i mentalno-higijenska zaštita.

  Član 28.

              Prilikom izvođenja izleta, ekskurzija dece i nastave u prirodi, ustanova je dužna da traži kontrolu ispravnosti vozila i vozača od strane Policijske uprave u Tutinu, kao i da svi putnici imaju svoje sedište.

              Za sva putovanja sa decom je neophodno  prisustvo vaspitača, a za putovanje više vaspitno-obrazovnih grupa zajedno, direktor može odrediti i lice koje će biti vođa puta.

              Posle izvođenja ovakvog oblika rada vaspitači, odnosno vođa puta, dužni su da podnesu izveštaj o realizaciji uz ocenu, prema utvrđenim kriterijumima.

  Član 29.

              Za aktivnosti kao što su odlazak u pozorište, bioskop, sistematski pregled i sl., vaspitač može da angažuje i roditelje kako bi se poboljšao nivo zaštite i bezbednosti dece,  ako proceni da je to neophodno.

   Zaštita dece u saobraćaju

  Član 30.

              Radi zaštite dece u saobraćaju ustanova će u saradnji sa nadležnom službom Policijske uprave u Tutinu  i drugim službama organizovati permanentnu edukaciju dece o bezbednosti u saobraćaju.

  1. Preduzimanje drugih mera u cilju ostvarivanja fizičke zaštite i bezbednosti dece

   Član 31.

               Zaposlenima u ustanovi strogo je zabranjeno da puše u prostorijama ustanove, kao i da unose odnosno koriste alkohol, narkotička i druga sredstva sa psihoaktivnim dejstvom.

  Član 32.

                U vrtiću su zabranjeni svi vidovi direktne prodaje knjiga, časopisa, brošura, tehničkih i drugih proizvoda bez prethodne saglasnosti direktora.

  III ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKA ZAŠTITA I BEZBEDNOST DECE

   Član 33.

               Ustanova ostvaruje zdravstveno-higijensku zaštitu i bezbednost dece kroz:

  1. održavanje higijene u ustanovi i dvorištu ustanove;
  2. higijenu ishrane (proveru ispravnosti namirnica vrši odgovarajući Zavod za javno zdravlje);
  3. sistematske i sanitarne preglede;
  4. permanentnu edukaciju dece i vaspitača o očuvanju zdravlja i prepoznavanju zaraznih bolesti;
  5. druge aktivnosti u cilju zaštite i bezbednosti zdravlja dece

  Održavanje higijene u vrtiću i dvorištu

  Član 34.

               U cilju obezbeđivanja zdravstveno-higijenske zaštite i bezbednosti dece, spremačice su dužne da:

  1. svakodnevno održavaju čistoću i vrše dezinfekciju u određenim prostorijama  (svakodnevno da obrišu podove, više puta u toku dana očiste toalete, redovno obrišu nameštaj, opremu i knjige. )
  2. dva puta u godini, a po potrebi i češće, detaljno čiste sve prostorije;
  3. vrše druge poslove u skladu sa sistematizacijom poslova i po nalogu direktora.

  Član 35.

              U cilju obezbeđivanja zdravstveno-higijenske zaštite i bezbednosti dece, pomoćni radnik i ložač  je dužan da:

  1. redovno kosi travu i održava dvorište,
  2. redovno održava sanitarni čvor u ispravnom stanju (ispravnost slavina, kazančića, bojlera, sanitarija i sl.);
  3. redovno održava objekat, instalacije i inventar vrtića u ispravnom stanju;
  4. redovno čisti sneg i led sa stepenište vrtića i drugih prilaza u vrtiću;
  5. redovno održava kotlarnicu i toplovodnu instalaciju;
  6. obezbeđuje odgovarajuću temperaturu za vreme radnog vremena (19 stepeni celzijusa);
  7. vodi računa o utrošku goriva i izveštava o stanju;
  8. vrši i druge poslove u skladu sa sistematizacijom poslova i po nalogu direktora.

   

  1. Higijena ishrane

   Član 36.

              U cilju obezbeđivanja zdravstveno-higijenske zaštite i bezbednosti dece, saradnik za ishranu-nutricionista je dužan da:

   

  1. vodi dnevnu kontrolu higijenskih uslova ustanove;
  2. vodi evidenciju o kvalitetu i kvantitetu namirnica;
  3. vodi evidenciju o nabavci i distribuciji namirnica;
  4. vrši i druge poslove u skladu sa sistematizacijom poslova i po nalogu direktora.

  Član 37.

               U cilju obezbeđivanja zdravstveno-higijenske zaštite i bezbednosti dece, kuvarice i servirke  su dužne da :

   

  1. redovno nose čistu uniformu i kapu na glavi;
  2. redovno održavaju čistoću u kuhinji i trpezarijama;
  3. rad sa hranom obavljaju u skladu sa sanitarnim propisima;
  4. redovno vrše dezinfekciju radnih površina i posuđa;
  5. vrše i druge poslove u skladu sa sistematizacijom poslova i po nalogu direktora.

   3.Sistematski i sanitarni pregled

  Član 38.

              U cilju obezbeđivanja zdravstveno-higijenske zaštite i bezbednosti dece, svi zaposleni su dužni da najmanje jednaput godišnje obave sistematski pregled, a dva puta godišnje sanitarni pregled.

  1. Edukacija dece i vaspitača o očuvanju zdravlja i prepoznavanju zaraznih bolesti

   Član 39.

               U cilju zdravstveno-higijenske zaštite i bezbednosti dece ustanova redovno kroz vaspitno-obrazovne aktivnosti, vrši edukaciju dece za razvijanje higijenskih navika, prepoznavanje zaraznih bolesti i sl.

              Ustanova u saradnji sa Domom zdravlja, Pedagoškom službom i lokalnom zajednicom, kroz slobodne aktivnosti organizuje predavanja na temu higijenske zaštite dece i vaspitača.

  5 . Druge aktivnosti u cilju zaštite i bezbednosti zdravlja dece

  Član 40.

               U slučaju da se primete simptomi neke zarazne bolesti ili druge pojave koje mogu da ugroze zdravlje dece (vašljivost, šuga i sl.) ustanova je dužna da obavesti nadležnu zdravstvenu ustanovu radi preduzimanja mera i dati upustva roditeljima.

  IV MENTALNO-HIGIJENSKA ZAŠTITA I BEZBEDNOST DECE

   Član 41.

              U cilju mentalno-higijenske zaštite i bezbednosti dece ustanova preduzima aktivnosti kojima se ostvaruje:

   

  1. uvažavanje ličnosti deteta;
  2. razvijanje humanih odnosa u ustanovi;
  3. uspostavljanje optimalnih odnosa sa roditeljima i lokalnom zajednicom;
  4. poštovanje Pravila o ponašanju zaposlenih i roditelja i drugih lica u Predškolskoj ustanovi „Habiba Stočević“ iz Tutina;
  5. drugim aktivnostima u cilju očuvanja mentalnog zdravlja dece.

  1 . Uvažavanje ličnosti deteta

   Član 42.

              U cilju uvažavanja ličnosti dece ustanova je dužna da primenjuje Međunarodnu konvenciju o pravima deteta.

              U ustanovi su zabranjene aktivnosti kojima se ugrožavaju, omalovažavaju ili diskriminišu grupe i pojedinci po osnovu rasne, nacionalne, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičke ili psihičke konstitucije, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja kao i podsticanje tih aktivnosti.

              U ustanovi je zabranjeno fizičko kažnjavanje i vređanje ličnosti dece.

  2 . Razvijanje humanih odnosa u ustanovi

   Član 43.

               U cilju razvijanja humanih odnosa u ustanovi (među decom, među decom i vaspitnim osobljem kao i među zaposlenima),  ustanova je dužna da sve aktivnosti koje preduzima, zasniva na međusobnoj saradnji i pomoći, drugarstvu, prijateljstvu, uvažavanju i poštovanju ličnosti i pristojnom ponašanju.

              Sve ove aktivnosti ustanova će permanentno podsticati, podržavati i razvijati kroz radioničarski rad sa decom, časove vaspitno-obrazovnog rada u grupi posvećene tim pitanjima, individualne kontakte sa decom, grupne vannastavne aktivnosti, informisanje itd.

  3 . Uspostavljanje optimalnih odnosa sa roditeljima i lokalnom zajednicom

  Član 44.

               U cilju zaštite i bezbednosti dece, ustanova će nastojati da uspostavi optimalne odnose sa roditeljima i lokalnom zajednicom kroz sledeće aktivnosti:

   

  – pravovremenu informisanost,

  –  stalnu saradnju kroz roditeljske sastanke,

  –  Savet roditelja,

  –  Upravni odbor,

  –  razne vrste edukacija (tribine, predavanja, radionice i sl),

  – saradnju sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, udruženjima građana, Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom, vatrogasnim društvom, kulturno-umetničkim društvima i drugim organizacijama u lokalnoj zajednici i šire.

   

  V OSIGURANJE DECE

   Član 45.

              Ustanova je u obavezi da na početku svake školske godine upozna roditelje sa mogućnošću osiguranja dece od posledica nesrećnog slučaja i nezgode koje se mogu eventualno desiti i sa uslovima pod kojima se vrši osiguranje.

              Ustanova je u obavezi da, ukoliko postoji zainteresovanost roditelja, bude posrednik između njih i osiguravajuće organizacije, kako bi roditelj uplatom premije osiguranja omogućio svom detetu zaštitu od svih rizika u svakodnevnom životu (u ustanovi, kod kuće, na putu, letovanju, zimovanju i dr.)

  Član 46.

              Ustanova na sednici Saveta roditelja upoznaje roditelje sa ponudama o osiguranju  koje su stigle u ustanovu.

   

  VI ZAVRŠNE ODREDBE

   Član 47.

               Za sprovođenje ovog Pravilnika ovlašćen i odgovoran je direktor ustanove.

  Član 48.

               Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli ustanove.

   

   

   

  Broj  ______                                                                                                                                                                                                 Predsednik                          

  Datum: ___________                                                                                                                                                                                  Upravnog odbora                            

  Mesto : _______________                                                                                                                                                                          Aiša Mujović

                                                                                                                      Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj tabli Ustanove dana 28.02.2018.godine.

   

Leave Your Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *